Avant-Projecte de Constitució Valenciana, proposat per Estat Valencià

Teniu a les mans una proposta de text constitucional per a una República de ciutadanes i ciutadans lliures, la nostra República, la Valenciana. No és una proposta tancada, la voluntat dels seus redactors és mèrament oferir unes idees i unes solucions a l’arquitectura política d’una Constitució Valenciana sobirana, de forma entenidora i oberta a altres aportacions que l’enriquisquen i complementen.

De vegades se’ns ha dit als qui reivindiquem la recuperació de la Sobirania política per als valencians i la constitució del nostre poble com República Valenciana que expressàrem quina mena de república i societat proposem construir. Doncs bé, heu ací, una expressió clara com aportació a un debat que ja entenem és indefugible.

Sense Constitució Valenciana Sobirana no hi haurà un futur lliure per a nosaltres en tant que poble.

PREÀMBUL

Nosaltres, valencians i valencianes, ciutadans lliures en exercici de la sobirania política que ens correspon com a Poble i expressant així la nostra voluntat col·lectiva de construir una societat democràtica, garantista, participativa, social, justa, oberta, lliure, solidària, sostenible i respectuosa amb la dignitat humana i l’ecologia, ens constituïm en Estat sobirà, proclamem la República Valenciana i ens atorguem la present Constitució, comprometent-nos a viure com a nació lliure entre les nacions lliures del món, en pau i harmonia.

La present Constitució s’inspira en els principis continguts en la Declaració dels Drets de l’Home de 1789, en la Declaració Universal de les Nacions Unides proclamada el 1948, en la Convenció Europea dels Drets Humans de 1950, i en la resta de disposicions concordants del dret internacional.

TÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS

De la condició de valencià i la ciutadania de la República Valenciana

Article 1 – Són valencians i valencianes tots aquells ciutadans que expressen la seua voluntat de ser-ho, assumixen i exerceixen la seua condició ciutadana expressada en la present Constitució, i participen de la voluntat de conviure establement de forma justa, lliure i sostenible en la República Valenciana, construint un comú esdevenidor.

De la Sobirania Política i la representació política

Article 2 – Els valencians i valencianes constituïm el Poble Valencià i és en este subjecte polític en qui residix la nostra Sobirania Política, que exercim directament i per via dels representants democràticament elegits a l’efecte.

Article 3 – A tots els efectes de representació exterior, la República Valenciana es constituix com una circumscripció electoral única. Igualment ho serà als efectes d’elecció a la Presidència de la República i la resta d’institucions d’àmbit general.

A efectes de la representació a les Corts Valencianes la Llei Electoral dictaminarà la divisió territorial en forma de Districtes, a proposta dels Plenaris de les Governacions. Cada Districte tindrà com a mínim un escó en les Corts Valencianes, distribuint-se la resta d’escons de forma estrictament proporcional en funció del cens electoral.

Article 4 – Els drets i la representació electoral es basaran en els principis d’un ciutadà, un vot; universalitat en l’elegibilitat i en el vot, secret de vot i deure del vot; representació proporcional, incloent-hi la representació del vot en blanc; plena llibertat per a constituir partits polítics i candidatures; plena igualtat de les opcions davant cada elecció; neutralitat de les institucions davant de les opcions; vot transferible; participació directa dels ciutadans en les institucions representatives mitjançant el sistema de descompte de la qüota de sobirania; llistes obertes; limitació de mandats en un mateix càrrec a un màxim de dues legislatures completes i consecutives; igualtat de gènere; revocabilitat dels càrrecs electes i règim d’incompatibilitats que garantisca l’honrada i exemplar funció dels servidors públics, en els termes que la llei ordene.

De les garanties dels drets i llibertats

Article 5 – La llibertat, la vida i la dignitat són els béns i valors fonamentals sobre els que bastim la nostra convivència.

Article 6 – Cap valencià o valenciana podrà ser discriminat o perjudicat per raó de naixement, origen, sexe, edat, cultura, llengüa, situació social, opinions o creences, o qualsevol altra condició personal.  Tots els ciutadans són igual davant la llei. Les lleis penals son irretroactives. Els ciutadans se sotmeten a la legalitat i seran jutjats, en el seu cas, per tribunals ordinaris, quedant expressament prohibits els tribunals especials.

Article 7 – La República Valenciana és un estat laïc, la llibertat religiosa i ideològica està garantida, així com la neutralitat de les institucions públiques davant les diferents institucions privades que representen la fe, les creences i els pensaments.

Article 8 – La vida dels éssers humans, i els drets ciutadans, les llibertats individuals i la dignitat humana són inviolables i la seua defensa un deure per a tots els valencians i valencianes.

Article 9 – La pena de mort està erradicada de l’ordenament jurídic valencià, així com la tortura, els tractaments inhumans o degradants, i qualsevol acte discriminatori i que atempte contra la dignitat humana i les llibertats.

Article 10 – La República Valenciana reconeix a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a la insubmissió, desobediència i rebel·lia davant la conculcació dels drets i llibertats ciutadanes, d’agressió a la vida i la dignitat humana, per part de l’Estat.

Article 11 – La Republica Valenciana reconeix a tots els ciutadans i ciutadanes el dret d’associació política, sindical, professional i de tot tipus, per a l’exercici col·lectiu de les seues llibertats, la defensa dels seus drets, interessos i voluntats, i la representació.

Article 12 – La República Valenciana reconeix a tots els ciutadans i ciutadanes el ple exercici de la llibertat d’opinió, de creació i d’informació, a la difussió de qualsevol informació, sense prèvies restriccions, i a la creació i manteniment de mitjans de comunicació, de difussió i de distribució. Expressament està prohibida la censura.

Article 13 – Els valencians i valencianes adquirixen els plens drets ciutadans a l’edat de 16 anys. Entre els 0 i els 16 anys, els drets ciutadans dels valencians estaran baix la tutela dels pares o tutors legals i de les institucions de la República Valenciana.

Del territori valencià

Article 14 –  El territori de la República Valenciana el conformen totes aquelles comunitats locals, municipis i comarques que, històricament, des de la nostra constitució com a Regne de València, i fins al dia de hui, han pertangut al Poble Valencià, així com les seues zones marítimes, i els seus espais aeris i radioelèctrics.

Del dret a l’autodeterminació

Article 15 – La República Valenciana reconeix el dret a la segregació política i autodeterminació a tots els seus municipis.

Del valencià i el castellà

Article 16 – El valencià i el castellà són les llengües oficials de la República Valenciana. Tots els valencians i valencianes tenen el dret i el deure de conèixer amb suficient destresa ambdues llengües, i el dret a usar ambdues.

Article 17 – El valencià, a més, és la llengua oficial de les institucions i de l’administració pública valenciana.

De la capitalitat, la bandera i l’Himne Nacional

Article 18 – La capital de la República Valenciana és la Ciutat de València i en ella se situaran les seus de les institucions centrals de la República, sense menyteniment de la voluntat descentalitzadora que la llei ordenarà.

Article 19 – La bandera de la República Valenciana és la Senyera de qüatre barres roges sobre fons d’or, amb franja blava al costat del mastil, dins la qüal hi ha un estel de cinc puntes de color roig. L’escut de Pere el Cerimoniós tindrà la consideració de senyal distintiu de la Generalitat Valenciana.

Article 20 – El Cant de Redempció o Cançó de Lluita és l’Himne Nacional de la República Valenciana.

De la divisió dels poders en la República Valenciana

Article 21 – El poder legislatiu i l’exercici de la Sobirania Política per via de la representació elegida residix en el Parlament Valencià, que nomenem Corts Valencianes, conformada pels diputats, i que són elegides democràticament per tots els ciutadans valencians, com a màxim cada qüatre anys.

Article 22 – El poder executiu residix en el Consell de Govern de la Generalitat Valenciana, que designa el President de la República Valenciana.

Article 23 – El President de la República Valenciana és elegit com a màxim cada qüatre anys de forma directa per la ciutadania, i ostenta la seua representació com a cap de l’Estat i cap del poder executiu.

Article 24 –  El poder judicial residix en el Tribunal Suprem Valencià, que designen les Corts Valencianes en un terç i el Consell de la Judicatura en dos terços, màxim òrgan de representació de l’administració judicial.

Article 25 – En la base de l’administració de Justícia hi haurà els Tribunals de la Comunitat, d’àmbit comunitari o municipal, els jutges dels quals seran elegits pels Plens de l’Ajuntament i del poder ciutadà del seu àmbit per periodes de quatre anys entre les persones amb la formació jurídica que determine la legislació, i que entendran dels assumptes civils. Igualment, formaran part de la base de l’administració de judicial, els tribunals tradicionals valencians.

Article 26 – En l’escala superior al municipi, el Consell de la Judicatura designarà els jutges, el Justícia General i la resta de figures de l’administració de judicial, d’entre els membres de la Judicatura. En l’escala superior al municipi, la Justícia, de forma general, tindrà com a figura principal el Jurat, format per ciutadans i ciutadanes nomenats aleatòriament per a cada procés, juntament al Jutge, el Justícia, la defensa, l’acusació i, en el seu cas, l’acusació popular.

Article 27 – Les Corts Valencianes elegiran per períodes de vuit anys el Tribunal Constitucional, que vetlarà perquè totes les lleis i disposicions legislatives estiguen dins del que disposa la present Constitució. El Tribunal Constitucional es renovarà en un cinqüanta per cent cada quatre anys.

Article 28 – El Poder Ciutadà residix en institucions elegides pels ciutadans en conjunt, com ara, el Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes; en les funcions exercides pels ciutadans de forma directa per via de la Institució de la Iniciativa Popular; en les institucions designades per les Corts Valencianes, com ara, el Consell Econòmic i Social, el Consell de la Judicatura i el Consell de Cultura i Mitjans de Comunicació; o les elegides per la ciutadania dins dels àmbits respectius d’actuació sectorial, com ara, el Consell Inter-Universitari, el Consell de la Joventut, el Consell de la Judicatura, els Consells Professionals i el Consell Sindical.

Article 29 – Es reconeix el dret d’Iniciativa Legislativa Popular en l’àmbit de la República Valencia a trenta mil ciutadans, que podran així demanar a les Corts Valencianes la promulgació, derogació o modificació de qualsevol disposició legal. La Institució de la Iniciativa Popular garantirà la representació en les Corts de la mateixa, que haurà de tractar-se obligatòriament en el Parlament, i que gaudirà durant la seua tramitació dels mateixos drets i instruments que els diputats electes.

Igualment, el dret d’Iniciativa Popular es reconeix en els àmbits de les comunitats, municipis i governacions, per als temes que els afectes espècíficament, i el podran exercir ciutadans en nombre d’un 3% dels electors en l’àmbit corresponent, tenint els mateixos drets i instruments que els regidors electes en les comunitats i els municipis o els representants designats pels municipis en les governacions.

Article 30 – El conjunt de les administracions de la República Valenciana conformen la Generalitat Valenciana, des de l’àmbit local, amb els municipis a l’àmbit general de l’Estat. La Funció Pública valenciana té caràcter únic, amb independència de la seua adscripció a qualsevol institució o entitat pública, i els membres de la mateixa tenen la consideració de Treballadors de la República Valenciana i realitzaran la seua missió d’acord amb un Estatut de la Funció Pública.

Article 31 – En totes les administracions valencianes s’apliquen els criteris de subsidiarietat, proximitat, rigor, transparència, participació ciutadana, economia, austeritat i racionalitat.

Dels municipis i l’organització territorial

Article 32 – La República Valenciana té en els municipis el seu àmbit d’organització política bàsic.

Article 33 – Els Ajuntaments són la institució representativa dels municipis, el seu Ple, o Cor del Poble, conformat pels Jurats, és elegit democràticament cada qüatre anys com a màxim, així com el Batlle, que designarà el Consell Municipal del Govern. Als Ajuntaments el poder ciutadà es concretarà en el Consell de la Vila, del que formaran part els representants de la vida associativa i civil del municipi. Les eleccions municipals no podran coincidir amb les de la Presidència de la República i a Corts Valencianes, però es faran alhora que l’elecció del Síndic de Greuges i del Síndic de Comptes.

Article 34 – Els municipis podran mancomunar-se i posar en comú els serveis que estimen adients per a millor servir els ciutadans. D’igual manera, dins els municipis, podran haver comunitats locals, amb atribucions per gestionar els seus assumptes i garantir la participació ciutadana.

Igualment l’administració central de la Republica Valenciana s’organitzarà en Governacions, en les quals els municipis tindran representació d’acord amb la seua població i, en tot cas, amb un representant, que conformaran el Plenari de la Governació, així com proporcionalment a la seua representació en l’àmbit territorial les diferents forces polítiques representades als ajuntaments. Igualment formaran part dels Plenaris de les Governacions els Diputats electes dels Districtes del seu àmbit territorial. Les Governacions tindran un òrgan executiu de govern, el Consell de la Governació, elegit pel Plenari de la mateixa.

De l’organització econòmica i social

Article 35 – La República Valenciana garantix als seus ciutadans un desenvolupament humà amb una societat justa, equilibrada i sostenible, basada en principis de cooperació i solidaritat, d’igualtat i progrés, amb la prevalença del bé comú per sobre el bé de part i i de l’interés públic per sobre del privat, amb la responsabilitat intergeneracional i amb la democràcia econòmica.

Article 36 – La Republica Valenciana vetlarà per una economia productora de béns, serveis i coneixements que satisfaguen les necessitats de les persones i de la societat en conjunt, amb ple respecte a l’entorn i l’equilibri ecològic, amb plena participació de tots els agents que hi intervenen, i es dotarà dels instruments polítics, financers i institucionals, Hisenda i sector públic que ho faça possible, alhora que incentivarà les formes empresarials cooperatives i autogestionades, i la co-participació dels treballadors en la gestió de les empreses de capital privat.

Article 37 – L’Estat fixarà les condicions mínimes del mercat laboral i les regles de joc de l’activitat econòmica, pública, privada i dels mercats, amb la participació dels diferents agents implicats, de les comunitats i del conjunt de la societat, a través dels seus representants electes i del poder ciutadà.

Article 38 – La República Valenciana reconeix als seus ciutadans la percepció d’una Renda Ciutadana, universal i condicionada només al compliment dels deures ciutadans fixats per la Constitució, suficient per a cobrir les seues necessitats bàsiques, que inclourà la Sanitat, l’Educació, l’Assistència en cas de dependència, malaltia i incapacitat, el Mínim de Subsistència d’Alimentació, d’Habitatge, i el subministrament mínim d’energia i de transports, establint-se en forma de dotació dels serveis i prestacions esmentades, d’una banda, i en percepció econòmica, d’una altra, baix la forma d’una Renda Bàsica Universal.

La Renda Bàsica Universal serà percebuda per tots els ciudadans de forma individual a partir dels 16 anys i en un 20 per cent per als menors de 16 anys, sent els seus tutors legals els perceptors, i estarà exempta de tot tribut fiscal.

Cap percepció salarial, dinerària o no, podrà superar en deu vegades l’import de la Renda Bàsica Universal.

Article 39 – La República Valenciana reconeix als seus ciutadans el dret d’iniciativa i propietat privada. Es reconeix el dret d’herència.

Article 40 – Els recursos naturals, la terra, el sól, l’aigua, l’aire, la llum, el patrimoni cultural, artístic i tradicional, el medi natural i l’ecosistema, el coneixement científic i genètic, i la transmissió social de tot plegat,  són patrimoni col·lectiu del Poble Valencià i no poden ser de propietat privada. La República Valenciana garantirà la seua explotació racional, sostenible, equilibrada, justa i prevalent el bé comú, mitjançant l’adeqüada regulació i les condicions, en el seu cas, de l’usdefruit individual i col·lectiu, públic i privat.

La institució del Tresor Valencià actuarà com a Banc Central i serà l’únic que podrà emetre moneda i resta d’instruments financers públics. El Consell del Tresor Valencià serà nomenat per les Corts Valencianes a proposta del President de la República Valenciana.

Igualment, les Corts Valencianes, a proposta del President de la República Valenciana, organitzarà les empreses del Sector Públic Valencià i de la Banca Pública Valenciana, i nomenarà els seus Consells Directius.

Del desenvolupament de les Lleis Bàsiques

Article 41 – La regulació dels principis, drets, deures, poders i institucions de la present Constitució es farà mitjançant les Lleis Bàsiques, que seran aprovades, i es modificaran en el seu cas, per majoria de 2/3 per les Corts Valencianes, sent refrendades, a més, pels ciutadans, si així ho demana 1/3 dels diputats de les Corts Valencianes o una iniciativa de la Institució de la Iniciativa Popular.

Article 42 – La iniciativa de modificació de la Constitució i de les Lleis Bàsiques  correspon a les Corts Valencianes o a la Institució de la Iniciativa Popular.

Article 43 – La Constitució de la República Valenciana preveu les següents Lleis Bàsiques:

1 – De l’adquisició, conservació o pèrdua de la condició de valencià. De la suspensió dels drets polítics.

2 – Del règim electoral, la participació política i la Institució de la Iniciativa Popular.

3 – De la llibertat religiosa i de creences, del laïcisme de l’estat.

4 – De la garantia efectiva de la igualtat i la defensa dels drets i llibertats bàsiques.

5 – De l’exercici del dret d’insubmissió, desobediència i rebel·lia.

6 – De la garantia de la compatibilitat de la defensa del dret a la vida amb el dret de les dones sobre la pròpia maternitat, i l’exercici del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs.

7 – De la tutela dels drets ciutadans dels menors.

8 – De l’exercici del dret d’autodeterminació i de segregació política.

9 – De la convivència de les dues llengües oficials, i els drets i deures dels ciutadans, i de la responsabilitat de les institucions i administracions públiques al respecte.

10 – De l’estructura territorial, els municipis, les Governacions i de l’administració pública.

11 – De la Funció Pública.

12 – De la Policia i Milícia ValencianaDefensa.

13 – De la Protecció Col·lectiva.

14 – De la Hisenda Pública.

15 – De les institucions del poder ciutadà elegides pel ciutadans i la Institució de la Iniciativa Popular.

16 – De les institucions elegides per les Corts Valencianes.

17 – De l’activitat i la democràcia econòmica.

18 – Codi Penal.

19 – Codi Civil.

20 – Del dret a una mort digna.

21 – De la protecció ecològica i el desenvolupament sostenible.

22 – De la Renda Ciutadana.

23 – De l’explotació i les condicions d’usdefruit dels recursos naturals, la terra, el sól, l’aire, la llum, el patrimoni cultural, artístic i tradicional, el medi natural i l’ecosistema, el coneixement científic i la transmissió social de tot plegat.

24 – Del Sector Públic Valencià i de la Banca Pública Valenciana.

25 – Del Tresor Valencià.

26 – I qualsevol altra que 2/3 de les Corts Valencianes així acorden i sotmeten a refrend de la ciutadania per regular un aspecte o àmbit que consideren necessari.

Article 44 – Qualsevol altra llei general o disposició de la República Valenciana haurà de ser aprovada per majoria simple en les Corts Valencianes.

Article 45 – Els Decrets Legislatius emanats del President de la República Valenciana, com a cap del Consell de Govern de la Generalitat, mai podran obrar en contra de les Lleis Bàsiques i hauran de ser ratificats per les Corts Valencianes en el termini de trenta dies des de la seua entrada en vigor.

Article 46 – La iniciativa legislativa correspon a les Corts Valencianes, al President de la República Valenciana, i a la Institució de la Iniciativa Popular.

TÍTOL II. DRETS FONAMENTALS

Article 47 – La llibertat individual està garantida. La República Valenciana garantix de forma especial als seus ciutadans els drets i llibertats amb caràcter inviolable:

– A la llibertat personal i la integritat física i moral.

– Al respecte a la vida privada i familiar.

– A l’honor i a la pròpia imatge.

– A la privacitat i la inviolabilitat del domicili, de la correspondència i de les telecomunicacions, i la plena potestat sobre les pròpies dades personals.

– El dret de tindre i educar els fills.

– La llibertat de pensament, de consciència i de religió.

– La llibertat de tindre opinions, d’expressar-les i de difondre-les.

– La llibertat de premsa.

– La llibertat d’associació, reunió i manifestació.

– El dret de vaga i el dret a la negociació col·lectiva.

– El dret de rebre educació gratuïta entre els 0 i els 16 anys, i la llibertat d’ensenyament.

– El dret a l’assistència sanitària.

– El dret a una vivenda digna.

– El dret a l’accés a les xarxes de comunicació.

– La llibertat en la creació artística i en la recerca.

– La llibertat d’escollir i exercir una professió.

– La llibertat d’empresa, comerç i indústria.

– La llibertat de fixar el propi domicili.

– La llibertat d’accés als càrrecs públics.

– La llibertat de circulació i de moviments.

– A la tutela judicial efectiva.

– A la pressumpció de la innocència.

– A ser portat davant del jutge, en cas de detenció, en les vint-i-quatre hores següents després d’haver estat detingut.

– A disposar d’un jutge natural predeterminat per la llei, a ser defensar per un advocat, a saber l’acusació que encara, i a un procés ràpid, públic i just.

– A ser indemnitzat degudament en cas de detenció injusta o arbitrària, cobrint les danys soferts.

– A la propietat privada.

– A l’herència.

– Al matrimoni, en qualsevol de les seues formes lliurement decidides per les persones que estableixen el vincle.

– A ser tractat pels òrgans de l’Estat sense arbitrarietats i amb respecte, amb les exigències de la bona fe.

– A elegir i ser elegit per a qualsevol càrrec públic.

– A estar informat de tots els assumptes públics i a la participació ciutadana.

– Tothom té el dret de viure en un medi natural equilibrat.

– A l’objecció de consciència en la defensa armada i en una acció que contravinga les pròpies conviccions ètiques.

– A la insubmissió, desobediència i rebel·lia davant la conculcació dels drets i llibertats ciutadanes, d’agressió a la vida i la dignitat humana, per part de l’Estat

– A una Renda Ciutadana.

 TÍTOL III. ELS DEURES DELS CIUTADANS

De Defensa i Seguredat

Article 48 – Els ciutadans tenen el deure i el dret de defensar la República Valenciana i la legalitat democràticament constituïda.

De Protecció Col·lectiva

Article 49 – Els ciutadans tenen el deure i el dret a la protecció col·lectiva davant situacions d’emergència, catàstrofe, necessitat imperiosa, urgent o comunitària.

De Sosteniment de les Despeses Públiques

Article 50 – Tots els ciutadans han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques. La constribució serà progressiva, proporcional al seu nivell d’ingressos i patrimoni, i justa.

De Participació Ciutadana

Article 51 – Tots els ciutadans tenen el dret i el deure de votar en les eleccions i refrends a què siguen convocats, amb independència del sentit del seu vot o que es manifeste en blanc.

TÍTOL IV. INSTITUCIONS DE LA REPÚBLICA VALENCIANA

Les Corts Valencianes

Article 52 – Les Corts Valencianes són el Parlament de la República Valenciana. Estan conformades per un màxim de diputats i diputades corresponents a un per cada trenta mil electors o fracció, elegits per sufragi universal, lliure, secret i directe, amb un mínim d’un diputat per Districte, i per un mandat de qüatre anys. Les Corts s’organitzen en grups parlamentaris i elegixen una Mesa de les Corts i un President de les Corts, encarregats de vetllar pel correcte funcionament de la institució. Les eleccions a Corts Valencianes coincidiran amb les de la Presidència de la República, però no podran coincidir amb les municipals ni per a Síndic de Greuges ni Síndic de Comptes.

En les Corts residix la funció legislativa de l’estat, així com la fiscalització del poder executiu i la resta de funcions que establix la present Constitució. Igualment, són les Corts Valencianes les que han d’aprovar anualment els Pressupostos de la República Valenciana i les modificacions posteriors que es puguen produir, per majoria simple, i en ambdós casos a proposta de la Presidència de la República.

Les Corts hauran d’aprovar o ratificar les mesures legislatives de la Presidència de la República Valenciana, com a màxim en els tres mesos posteriors a la seua promulgació.

Un grup parlamentari o una Iniciativa Popular podrà en qualsevol moment de la legislatura presentar una Moció de Censura sobre la Presidència de la República i, en el cas de rebre la votació favorable de la majoria absoluta del parlament, causaria el cessament del President i del seu Consell de Govern, sent preceptiu que l’alternativa de President de la República que propose necessàriament la Moció de Censura, passe a ocupar en funcions aquell càrrec, i convocant-se inmediatament noves eleccions a les institucions de la República Valenciana, a celebrar com a màxim en els tres mesos següents.

En el cas de dimissió o incapacitació del President de la República, el president de les Corts Valencianes, ocuparia en funcions la presidència i nomenaria nou Consell de Govern, convocant-se inmediatament eleccions a les institucions de la República Valenciana, a celebrar com a màxim en els tres mesos següents.

Les declaracions dels estats d’excepció o de guerra hauran de ser ratificades per les Corts Valencianes com a màxim en els quinze dies inmediatament posteriors a ser promulgats. La desaprovació parlamentària dels estats d’excepció i de guerra comportaran l’inmediat cessament de la presidència de la República i del seu Consell de Govern, ocupant el President de les Corts Valencianes la presidència i nomenant nou Consell de Govern, així com convocant noves eleccions a les institucions de la República Valenciana, com a màxim en els tres mesos següents.

La Presidència de la República

Article 53 – La presidència de la República Valenciana s’elegix com a màxim cada qüatre anys, per sufragi universal, lliure, secret i directe. La seua elecció coincidix amb la de les Corts Valencianes.

El màxim de mandats consecutius que un ciutadà pot ocupar la presidència de la República Valenciana és de dos.

Les seues funcions són les de Cap de l’Estat i Cap del Consell de Govern, que nomena i presidix, desenvolupant l’exercici del poder executiu de l’estat.

Com a Cap de l’Estat, la presidència detenta la màxima representació de la República en l’exterior i actua com a cap de la Milícia Valenciana, en la seua funció de Defensa i Seguredat.

Com a cap del Consell de Govern, la seua capacitat legislativa es desenvolupa amb la promulgació de Decrets Legislatius, que hauran de ser ratificats per les Corts com a màxim en els tres mesos següents a la seua promulgació, en l’elaboració de projectes de llei, que hauran de ser aprovats per les Corts Valencianes, així com en les corresponents reglamentacions de les legislacions emanades de les Corts Valencianes.

Com a cap del Consell de Govern, la seua capacitat executiva es desenvolupa sent la màxima autoritat de les Administracions depenents de la República Valenciana.

La presidència de la República Valenciana haurà de presentar anualment a les Corts Valencianes el projecte de Pressupostos per realitzar la seua acció de govern i sotmetre’ls a la seua aprovació. En el cas de no obtindre l’aprovació del parlament, la presidència podrà prorrogar els pressupostos vigents com a màxim en dos anys consecutius, convocant-se eleccions a les institucions de la República en el cas de rebre per tercera vegada la desaprovació parlamentària.

És funció de la presidència de la República Valenciana la declaració dels estats d’alarma, d’excepció i de guerra.

El Consell de Govern

Article 54 – El Consell de Govern és designat pel President de la República i respon col·legiadament de les seues funcions i disposicions. Està conformat per un màxim de setze consellers, entre els quals hi haurà necessàriament un Primer Conseller, que realitzarà les funcions de Cap de Consell en els casos previstos legalment.

Els Ajuntaments i els Consells de Governació

Article 55 – Els ajuntaments estaran governats per un Consell de Govern, que nomenarà el Batlle designat per majoria simple dels Jurats elegits, i que no podrà excedir d’un terç dels jurats electes. Els ajuntaments elegiran Jurats en nombre de set per als de menys de 1.000 habitants, d’onze per als de 1.001 a 5.000, de dèsset per als de 5.001 a 25.000, de vint-i-un per als de 25.001 a 100.000 i de trenta-set per als de més de 100.001 habitants.

Els Batlles tindran una limitació de mandats de dues legislatures completes consecutives.

Els Consells de Governació estaran conformats per un màxim d’onze consellers, amb un Conseller Primer de Governació, amb limitació de mandat a dues legislatures completes consecutives.

Els Plenaris estaran conformats per un màxim de trenta-set Jurats i els Diputats dels Districtes del seus àmbits. Les Governacions s’instituiran per a territoris amb una població mínima de 200.000 habitants, sempre respectant els àmbits territorials complets i les raons històriques, naturals i tradicionals de la conformació comarcal.

El Tribunal Suprem de Justícia i el Tribunal Constitucional

Article 56 – El Tribunal Suprem de Justícia tindrà caràcter d’última instancia i inapel·lable, excepte en les instàncies internacionals, en els termes dels Tractats subscrits per la República Valenciana, o de tractar-se a assumptes que puguen afectar l’ordenament constitucional, en el qual cas, l’última instància serà el Tribunal Constitucional. Estarà conformat per dèsset membres que elegiran d’entre ells un President, amb limitació de mandats de dues legislatures completes consecutives.

El Tribunal Constitucional estarà format per vuit membres.

El Justícia General

Article 57 – Serà nomenat per les Corts Valencianes a proposta del Consell de la Judicatura per un període de quatre anys i amb un màxim de dos mandats consecutius. Vetla pel compliment de la llei i la persecució dels delictes, i és l’encarregat de l’acusació en nom de la República Valenciana davant dels Tribunals, exercint el ministeri fiscal. De la seua oficina i amb el seu nomenament depenen els Justícies.

El Síndic de Comptes

Article 58 – Serà elegit directament per la ciutadania. La seua elecció no podrà coincidir amb les de la Presidència i Corts Valencianes, i coincidirà amb les eleccions municipals. Vetla pel compliment de les lleis en materia de finances públiques i transparència econòmica.

El Síndic de Greuges

Article 59 – Serà elegit directament per la ciutadania. La seua elecció no podrà coincidir amb les de la Presidència i Corts Valencianes, i coincidirà amb les eleccions municipals. Vetla per la defensa de les llibertats i drets individuals, i de la igualtat dels ciutadans davant la llei i les institucions.

La Institució de la Iniciativa Popular

Article 60 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

El Consell Econòmic i Social

Article 61 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

El Consell de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 62 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

La Policia i la Milícia Valenciana

Article 63 – La República Valenciana té un únic cos policial. Una llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament, missió i composició.

Així mateix, la República Valenciana té una Milicia formada per una Guàrdia Republicana i un Cos de Voluntaris. Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament, missió, composició i pressupost.

La Policia i la Milícia Valenciana són les úniques forces armades de la República Valenciana, i no podran realitzar cap missió fora de territori valencià sinò és amb mandament de Nacions Unides, acceptat per les Corts Valencianes, o en Ajuda Humanitària, amb excepció d’allò que es dispose legalment en cas de Declaració de Guerra.

En territori valencià no podràn tindre ubicació armes químiques, biològiques o nuclears, o suports a les mateixes, així com tampoc forces armades estrangeres, amb excepció del suport a missions d’Ajuda Humanitària o de compliment de manaments de Nacions Unides, acceptats per les Corts Valencianes.

En tot cas, les missions de la Policia i la Milícia Valenciana es limitaran a les de la seguredat dels ciutadans valencians, la legalitat, la protecció del territori valencià i dels seus béns i interessos nacionals.

La Protecció Col·lectiva

Article 64 – La Protecció Col·lectiva estarà formada per un Cos permanent i un cos de Voluntaris, per atendre qualsevol situació d’emergència o catàstrofe. Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament, missió, composició i pressupost.

El Consell Inter-Universitari i de l’Educació

Article 65 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

El Consell de la Joventut

Article 66 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

El Consell de la Judicatura

Article 67 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

El Consell Sindical

Article 68 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

Els Consells Professionals

Article 69 – Una Llei Bàsica ordenarà i regularà el seu funcionament i composició.

TÍTOL V. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ

Article 70 – La present Constitució pot ser reformada total o parcialment.

Qualsevol modificació ha de ser sotmesa a referèndum popular i s’haurà d’aprovar per majoria simple de vots.

La iniciativa de Reforma de la Constitució correspon a les Corts Valencianes i haurà d’assolir una majoria de 2/3 per a què el projecte de reforma siga sotmés a refrend popular, i a la Iniciativa Popular, vehiculada per la Institució de la Iniciativa Popular.

Qualsevol assumpció d’un Tractat Internacional, pertinença a qualsevol organisme o institució internacional o acord que requerisca la modificació de la Constitució o implique submissió de les seues prerogatives necessitarà de ser refrendada per la ciutadania de forma directa, a proposta de 2/3 dels diputats de les Corts Valencianes.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES I FINALS

Article 71 – Aquesta Constitució deroga qualsevol norma i llei anterior que contravinga els seus principis i disposicions.

Article 72 – Fins que no es regulen amb un cos legislatiu propi, s’aplicaran les lleis vigents en el moment de l’aprovació de la present Constitutició, en tot allò que no contravinga els seus principis i disposicions.

Article 73 – La República Valenciana, fins que els seus ciutadans, directament o per via de la representació en les Corts Valencianes, no es pronuncien, mantindran tots els tractats i compromisos legals internacionals establerts fins el moment de l’aprovació de la present Constitució, en tot allò que no la contravinga, però congelarà qualsevol participació en organismes o missions militars, excepte aquelles amb caràcter d’Ajuda Humanitària o sota mandat de Nacions Unides.

Article 74 – La present Constitució, aprovada en les Corts Valencianes, es sotmetrà a referèndum de tots els ciutadans, en el termini màxim de seixanta dies, a partir de la seua aprovació com a projecte pel Parlament Valencià, que convocaran les Corts Valencianes en els deu dies següents a l’aprovació del projecte constitucional, i entrarà en vigor l’endemà de ser ratificada pel Poble Valencià en referèndum.

Aprovada la Constitució i promulgada la República Valenciana, les Corts Valencianes convocaran eleccions a la Presidència de la República Valenciana i a Corts Valencianes, a celebrar en un màxim dels tres mesos posteriors, i a Síndic de Greuges, Síndic de Comptes i municipals, a celebrar en un màxim dels tres mesos posteriors i amb un primer mandat de dos anys.

Igualment, les Corts Valencianes nomenaran provissionalment els càrrecs institucionals previstos amb un mandat limitat al seu nomenament per les institucions competents.

Article 75 – En el moment d’aprovar les Corts Valencianes el present projecte de Constitució, totes les administracions i institucions públiques que operen en territori valencià quedaran sotmeses a les disposicions i la voluntat de les Corts Valencianes, que garantiran, com a expressió de la Sobirania Nacional del Poble Valencià, el procés democràtic constitucional.

Article 76 – Amb l’entrada en vigor de la present Constitució, les Corts Valencianes nomenaran les corresponents comissions per a aconduïr els processos negociadors i de representació corresponents, singularment de relació política amb l’Estat espanyol, de relacions amb la Unió Europea i de representació en les Nacions Unides com a membre de ple dret. De forma provissional i fins ser elegits com es preveu, els actuals representants electes en institucions exteriors quedaran sota mandat de les Corts Valencianes.

Podeu trobar més informació sobre la proposta d’un Procés Constituent Valencià sobirà i els textos complets dels projectes constitucionals presentats (també en format PDF) en PROCÉS CONSTITUENT VALENCIÀ.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.