Intervenció de Víctor Baeta a la Junta d’Accionistes del banc de Sabadell

ja2015aEn la Junta de Accionista del Banc de Sabadell el secretario de la Junta, el abogado Miquel Roca Junyent, intentó interrumpir la intervención de Víctor Baeta e impidió la entrega al Predidente señor Oliu, de una carta de una afectada con cuotas participativas de Mutxamel. Por su parte Miquel Montes, director del Banco Sabadell se interesó por el caso y por el resto de personas afectadas que AIVCAM conoce.

Intervención de Víctor Baeta, presidente de AIVCAM/NEM Sabadell en la Junta de Accionistes del Banc de Sabadell, 28 de mayo de 2015

Bona vesprada
Prenc la paraula en representació de més d’un milió d’accions, en la seua majoria procedents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Murciana, de ’xicotets accionistes i de grans accionistes com Rafael Miró d’Alacant i dels accionistes catalans Mas Marselles i Josep De Marfà, delegades al NEM Sabadell i que comptabilitzen un total de 1.306 vots.

En aquesta ocasió el nostre vot no serà massa favorable a molts punts que el Consell d’Administració proposen a aquesta Junta d’Accionistes:

– Punt primer:
L’any passat van dedicar a Reserves per a inversions a Canàries 424.658,36 euros, i enguany proposen destinar 169.013,83 euros. Ens agradaria conèixer en què es va a emprar aquesta part del benefici dedicat a Reserves per a inversions a Canàries.

– En el punt segon de l’ordre del dia
Vostès proposen augment de capital per a pagar un dividend de 0,04 euros. Volguérem explicació clara i senzilla del perquè d’aquest augment de capital amb càrrec a “reserves del banc”. En principi no estem d’acord.

– Respecte el punt quart.
No dubtem de la capacitat de les persones que s’ens planteja per a reelecció o per a elecció nova de consellers. La seua Comissió de Nomenaments els considera idonis per la seua trajectòria, però no defineixen en aquests informes el valor afegit que ha suposat per al banc cada conseller dels reelegits, o el que esperen del nou conseller que proposen per a formar part del Consell. I en aquest punt els recordem que una gran part del seu negoci està fora de Catalunya, i que la Comunitat Valenciana també existeix. Estic segur que a tots els que vivim a la Comunitat Valenciana ens agradaria estar representats en el consell d’administració per algun dels nostres ciutadans que, com a figura en el seu informe de la Comissió de Nomenaments “tenen gran prestigi, competència i mèrits, la qual cosa els concedeix una gran capacitat i experiència per a aquesta gestió”.

– Pel que fa als punts cinquè, sisè i setè:
Considerem molt desmanegats els enunciats de les modificacions d’una infinitat d’articles referits al funcionament de la Junta General, al funcionament del Consell d’Administració i de tots els òrgans i Comissions Delegades del Consell d’Administració, a la refosa del text dels Estatuts Socials de la Societat, a la modificació del Reglament de la Junta General d’Accionistes, a la modificació del Reglament del Consell d’Administració i tots els seus òrgans i comissions delegades, etc. etc. pràcticament modifiquen tots els documents interns que regulen el funcionament del banc. Aquests enunciats llargs i consecutius, que apareixen en la documentació a consultar, fan difícil i pesat comparar els articles existents amb la nova redacció que plantegen ací. Per açò ens abstindrem.

– Amb referència al punt vuitè,
considerem que en aquesta època de crisi amb tantes retallades i acomiadaments que vostès han realitzat de la seua plantilla, augmentar l’anomenat Col•lectiu Identificat a dotze membres és excessiu. A la vista dels dotze directius que proposen considerem, per exemple, que podrien englobar sota el Director de Risc Creditici al de Risc d’Actius, i segurament es podrien fer més refoses per a evitar un nombre excessiu d’alts càrrecs. D’altra banda no ens sembla acceptable permetre que l’indicat Col•lectiu Identificat puga cobrar un 200% de retribució variable. Açò suposa que si tenen un sou de 600.000 euros, amb la retribució variable acabaran l’any amb un sou total d’1.800.000 euros. A pesar que aqueix 200% és el màxim legal, no ho trobem adequat. El nostre vot serà negatiu.

– En el punt novè
demanen vostès autorització per a realitzar més ampliacions de capital, quantes vegades siguen necessàries, sense especificar quantitat alguna, és a dir pensen arribar al màxim que en dret tinguen permès, per a realitzar la conversió d’allò emès anteriorment i altres coses. No estem en absolut d’acord.

– I en el punt desè
demanen vostès autorització de nou per a realitzar ampliacions de capital fins un valor de 60.000 milions d’euros o en qualsevol divisa. En aquest cas aquest augment de capital no servirà com l’anterior per a la conversió d’obligacions, Warrants o similars, sinó per a la seua emissió a més dels valors. No votarem a favor. També voldríem saber si aquesta ampliació té alguna cosa a veure amb la seua ràtio de solvència en relació al capital propi, de cara a futurs exàmens europeus de la solvència del banc.

– Punt onzè:
Repetim el mateix que en el punt anterior, ja que vostès demanen una altra autorització per a l’emissió d’altres 2.000 milions d’euros més, en emprèstits o valors assimilats. El nostre vot és negatiu.

– Respecte al punt dotzè
sobre donar autorització perquè el Banc de Sabadell puga directament o a través de qualsevol de les seues societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració de la present Junta, adquirir, en qualsevol moment i quantes vegades ho estime oportú, accions de Banc de Sabadell, S. A. per qualsevol dels mitjans admesos en Dret, diem rotundament no.

– Respecte al punt tretzè
volem preguntar si el Banc de Sabadell, amb el seu actual volum, té solament una empresa d’auditoria per a la comprovació de les seues operacions i balanços. Imaginem que no serà així, però volem la confirmació. En principi votarem a favor, esperant que la resposta siga satisfactòria.

– Punt catorzè:
Votarem en contra, ja que tampoc estem d’acord amb la política de retribucions al Consell d’Administració. Enguany ens ha costat als accionistes 19 milions d’euros. Per cert recordem a tots els accionistes que el dividend previst com a resultat del mateix període és 0,05 euros, o siga cinc cèntims per acció. Perquè tinguen un punt de referència el Consell d’Administració cobra el 10% del que reparteixen entre tots els accionistes. El Consell ho formen 15 persones i els accionistes sumem 231.481 accionistes.

– En el punt quinzè votarem a favor.

En resum el nostre vot és majoritàriament negatiu als punts proposats pel Consell d’Administració que presideix el Sr. Oliu per tot allò indicat anteriorment i a més, perquè:
Des d’AIVCAM i en representació dels clients provinents de CAM, donem un vot negatiu afegit al sr Oliu per no haver completat la campanya de vinculació amb els clients conservadors amb quotes participatives de l’extinta CAM. El Banc de Sabadell va iniciar aquesta campanya i l’ha deixat inconclusa.

Sempre hem pensat que qui es va portar el negoci financer de CAM hauria de respondre de tot el referent a aquest negoci financer i sembla ser que ara el Jutjat de Primera Instància número 2 de Benidorm pensa el mateix, ja que ha dictat sentència considerant que tant la Fundació Cam com el Banc de Sabadell, o siga ambdues institucions, han de respondre de forma «conjunta, directa i solidàriament» per a retornar a un matrimoni els 5.827 euros que els van endossar en quotes participatives. I no és l’única sentència. Açò crea jurisprudència.

I no cessarem de reivindicar l’ampliació de la Campanya de Vinculació fins que l’últim impositor conservador amb quotes participatives siga atès com molts altres ja hem estat atesos.
Com segurament vostès saben, AIVCAM ha decidit portar aquest tema al parlament europeu per al seu estudi i perquè facilite al Banc de Sabadell la seua solució.
Pensem que és de justícia fer-ho, sí més no, amb els clients de perfil conservador.
Perquè gràcies a la CAM el Banc de Sabadell ha aconseguit més projecció internacional, ha adquirit una plantilla amb un alt nivell i qualitat de treball, ha pujat en el rating de bancs, ha guanyat en volum, nom i prestigi, i han aconseguit superar l’examen de solvència bancària europea, i vostès ho saben. No obstant açò han deixat en el camí a molts clients de l’extinta CAM amb els seus estalvis perduts. I a la vista del que han obtingut amb la compra, la qual cosa gasten en més compres de bancs, i el que reparteixen entre els seus directius i consellers anualment, considerem que la quantitat que necessitarien per a complir les seues promeses i ser diguem correctes amb els seus clients abandonats seria anecdòtica.
………………………………………
I com a mostra real d’allò que es viu en moltes llars, acabaré la meua intervenció fent menció de la darrera carta que AIVCAM ha rebut i que els lliuraré al senyor Oliu, d’una clienta afectada amb quotes participatives i amb pràctiques comercials de les quals, nosaltres com propietaris del negoci bancari de l’antiga CAM i de l’actual Banc de Sabadell ens hem beneficiat i som responsables, mentre que a ella l’han deixat en la misèria. Després d’haver perdut el negoci, el pis, el pla de pensions i voler recuperar tres mil euros que havia deixat li diuen que són 500 quotes participatives de les que ella no tenia cap coneixement.
Per 500 quotes participatives, per reclamar aquestes miserables 500 quotes, perquè siguen compensades per a aquesta dona de Mutxamel, Antonia García Romero, de l’oficina 0081 de Sant Vicent del Raspeig…

[En ese momento que Víctor Baeta estaba blandiendo la carta, Miquel Roca Junyent, secretario de la Junta, ha intentado interrumpirle con palabras ininteligibles porque Víctor Baeta ha alzado la voz con más fuerza y ha acabado su intervención]

…i per a tantes persones més que estan en la seua mateixa situació i vostès coneixen perfectament, ha estat una de les motivacions per les que m’he desplaçat hui ací.

Moltes gràcies per la seua atenció.
Demane que conste aquesta intervenció en l’acta d’aquesta Junta General i en la versió valenciana (per a vostès català occidental) en que ha estat escrita i llegida.

[Al acabar Miquel Roca Junyent, secretario de la Junta, ha manifestado que impedía la entrega de la carta, que iba a ser entregada al señor Oliu por una azafata, aduciendo un problema de protección de datos. A lo que Víctor Baeta le ha contestado que no le importaba pues antes de comenzar la Junta ya había entregado una copia al senyor Miquel Montes, Director del Banco Sabadell y responsable de la Campaña de Vinculación, el cual instó a Víctor Baeta a reiniciar la campaña para paliar las injusticias existentes. Por lo que instamos a volver a los impositores de perfil conservador que no se han beneficiado de la campaña de Vinculación a que vuelvan a enviar los datos a aivcam@nemsabadell.eu
La prueba del algodón para ver las buenas intenciones de Miquel Montes será que Antonia García Romero de Mutxamel sea atendida en breve]

Víctor Baeta es dirigeix al llistat d’AIVCAM /NEM Sabadell

viernes, 22 mayo 2015

De Víctor Baeta a la lista de AIVCAM / NEM Sabadell

1. En primer lugar gracias a todas las personas que habéis delegado el voto para la Junta de Accionistas del próximo día 28 de mayo.

2. Estoy preparando mi intervención con las ayudas habituales de otras veces. Va a ser crítica con la dirección del BS y con una pequeña sorpresa, consecuencia de los testimonios que recibo del ninguneo que respecto a impositores con cuotas participativas se están produciendo, que me llenan de indignación y que pienso transmitir.

3. En esta ocasión no me ha dado tiempo a convocar la clásica reunión preparatoria en Elx dado que como de alguna manera ya os avancé, me presento a las elecciones autonòmicas de este domingo. Voy tercero en la lista autonómica (papeleta de color sepia) de la circunscripción de Alicante por la COALICIÓ JUNTS formada por Los Verdes Ecopacifistas, Esquerra Nacionalista Valenciana, mi partido República Valenciana / Partit Valencianista Europeu y liberales sin partido que no han querido sumarse a ‘Ciudadanos’. Advocamos por:

Potenciar la economía real y productiva valenciana.

La economía real y productiva es aquella que genera puestos de trabajo y contribuye a hacer posible el estado del bienestar. Esta economía es contraria a la economía especulativa. PARA REPARTIR LA RIQUEZA ANTES HAY QUE CREARLA y la economía productiva tiene que coadyuvar a generarla. No se puede repartir aquello que no existe. Para impulsar la economía productiva nos hace falta:

– La creación de infraestructuras.

– Un sistema financiero propio.

– Una administración ágil y no especulativa.

– Energía y servicios básicos accesibles.

– Potenciar las cámaras de comercio

Por administrar la riqueza propia: por la Agencia Tributaria Valenciana

La riqueza propia es la que generamos, ahora y en el futuro, los valencianos de Orihuela a Vinaròs. Desde 1707 somos súbditos de un Estado que tutela y dispone de la riqueza que generamos. Ahora, a comienzos del siglo XXI, como parte de la Unión Europea, planteamos que hay que definir una nueva relación, civilizada y pactada, entre el Estado y los valencianos en la que se considere a la Comunidad Valenciana como sujeto político con capacidad normativa y recaudadora de todos los tributos generados por los valencianos y acordar racionalmente con el Estado nuestra aportación a los gastos compartidos con él y la Unión.
junts
——————————————

JUNTA DE ACCIONISTAS BANCO SABADELL (28 mayo 2015)

Para delegar el voto a VÍCTOR BAETA SUBIAS con DNI:36.487.826-M rellenar la pestaña C de esta manera

delegacion2